About us

Väljavõte SIHTASUTUSE põhikirjast :

Üldsätted
….
1.2. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.3. Sihtasutuse asukoht on Tallinn.
1.4. Sihtasutuse õigusvõime tekib tema registrisse kandmisest ja lõpeb registrist kustutamisega.
1.5. Sihtasutus juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest.
1.6. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.
….

II Eesmärgid ja õigused
2.1. Sihtasutuse eesmärgiks on sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja tegevusega toetada kultuuritegevust ja sellega seotud loovürituste läbiviimist, õppe ja arendustegevust.
2.2. Sihtasutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks omandada, rentida ja võõrandada kinnis- ja vallasasju ning muid materiaalseid väärtusi ja varalisi õigusi.
2.3. Sihtasutusel on õigus anda välja trükiseid ja salvestisi audio ning videokandjatel.
2.4. Sihtasutusel on õigus välja anda stipendiume; nõukogu otsusel teha sihtotstarbelisi annetusi ja eraldada toetusi.

III Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks Sihtasutus:

3.1. kogub, vahendab, avaldab ja levitab erinevate kultuurivaldkondadega seotud loovtegevustealast teavet ning peab sellekohaseid andmebaase;
3.2. valmistab ette ja tellib eesmärkide täitmiseks vajalikke lähteuuringuid, korraldab nõupidamisi, konverentse, seminare ja teisi üritusi ;
3.3. korraldab abi-, õppe- ja teabematerjalide koostamist ja kirjastamist, annab välja trükiseid, osutab tasulist ja tasuta koolitus- ja täiendõppe teenust;
3.4. töötab välja haridus-, teadus-, arendus-, noorsoo- ning teisi kultuuriprojekte ning koordineerib ja nõustab nende elluviimist;
3.5. abistab ja konsulteerib haridus-, teadus-, noorsoo-, koolitus-, arendus-, ning teisi loometegevusega seotud asutusi programmidest ja projektidest osavõtu ettevalmistamisel ning projektide rakendamisel;
3.6. osaleb kohalikes ja rahvusvahelistes koostööprogrammides ja -projektides teiste organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal
3.7. võib tegeleda majandustegevusega Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud ulatuses
3.8. korraldab ja viib läbi oma eesmärkide saavutamist toetavaid teisi tegevusi ning teeb tehinguid, mis on suunatud Sihtasutuse eesmärkide täitmisele kaasaaitamisele

Lisa kommentaar